Projeleriniz için e-posta gönderiniz :

info@smartcity.com.tr
smart city

2022 Akıllı Şehir Akıllı Pazaryeri Pano Sistemi

Bu esasta pazar yerlerinin hal fiyatlarının taban fiyatlarını pazar yerlerine akıllı led panolar ile bilgilendirmeyi hedeflemektedir.Pazar yerine giriş noktalarına belediye tarafından yerleştirilen akıllı led panolar merkezdeki sunuculardan veri alarak fiyatlarını güncel tutar.

Logo

Bu esasta pazar yerlerinin hal fiyatlarının taban fiyatlarını pazar yerlerine akıllı led panolar ile bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

Pazar yerine giriş noktalarına belediye tarafından yerleştirilen akıllı led panolar merkezdeki sunuculardan veri alarak fiyatlarını güncel tutar.

Vatandaş pazar alışverişine başlamadan önce bu panolardan güncel hal fiyatlarını görür ve alacağı sebze ve meyvelerin gerçek fiyatlarını görür.

İstenildiği anda yetkili kişiler tarafından fiyatlar merkezi sunucularda güncellene bilmektedir.

Bu sayede haksız kazancın önüne geçilmekte, vatandaşlar ucuz ve kaliteli sebze ve meyve tüketimi sağlanmaktadır.

Aynı zamanda akıllı panolar pazar yerinde reklam gösterimi,duyuru,afiş,bilgilendirme vs. gibi amaçlarda da kullanılabilmekte,birçok amaca hizmet edebilir.

Akıllı panolar belediyelerin isteği doğrultusunda ve istenilen yazı büyüklü ile ilgili olarak şeffaf ebatlarda tasarlanabilir.

Akıllı sensörler sayesinde pazaryerinin ses sevyesi ölçümü,yoğunluk hariyası, vatandaş girişi sayımı gibi özellikleride ek modüller ile desteklenebilmektedir.

Amaç
MADDE 1 – 1 Bu Yönetmeliğin amacı, sebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını sağlamak, toptancı hallerini modern bir yapıya kavuşturmak, toptancı hali içinde veya dışında işlem gören sebze ve meyvelere ilişkin bilgileri elektronik ortamda tutmak, izlemek ve duyurmak, meslek mensupları ile diğer ilgilileri kayıt altına almak, bunlara yönelik veri tabanı oluşturmak, toptancı halleri arasında ortak bilgi paylaşımını ve iletişimi temin etmek, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak ve meslek mensuplarının faaliyetlerini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – 1 Bu Yönetmelik, toptancı hallerinin kurulması, işletilmesi, taşınması ve kapatılmasını, yönetim ve denetimini, sebze ve meyve ticareti ile iştigal edenlerde aranılacak nitelikleri, bunların çalışmalarını, yapacakları satışları, haklarını ve uymakla yükümlü bulundukları kuralları, bildirim işlemleri ve bildirimcileri, hal rüsumu ve paylaşımını, hal kayıt sistemini, toptancı hal yönetim birimleri ile diğer idarelerin görev, yetki ve sorumlulukları ile toptancı hallerine ve sebze ve meyve ticaretine ilişkin diğer hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – 1 Bu Yönetmelik, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3, 5, 9, 12, 15 ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – 1 Bu Yönetmelikte geçen;
a Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b Banka: Hal rüsumunun tahsilini ve ilgili belediye ile işletmelere dağılımını yapmak üzere Bakanlıkça belirlenen bankayı,
c Belediye: 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa tabi belediyeleri,

Sizlerde detaylı sunum almak ister misiniz ?